I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy InGen Pharma sp. z o.o. działający pod adresem https://pl.outgen.eu/ prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Właścicielem Sklepu jest InGen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 36, 40-010 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód.Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000879430 NIP: 95428224118 .REGON: 387972252, o kapitale zakładowym w wysokości 93.000 PLN.


II. DANE KONTAKTOWE
Adres do korespondencji oraz adres wysyłki i do zwrotu Towarów: InGen Pharma sp. z o.o, ul. Warszawska 36, 40-10 Katowice. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane również:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@in-gen.pl
2) telefonicznie: 32 785 80 77 – w godzinach 8.00 – 16.00


III. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://pl.outgen.eu/ . Sprzedawca – InGen Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
BOK – Biuro Obsługi Klienta InGen Pharma sp. z o.o.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, tj. Konsument lub Przedsiębiorca, dokonujący Zamówienia lub rejestracji w Sklepie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Klienta – konto utworzone po rejestracji Klienta.
Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie. Zamówienie – oferta zakupu Towarów składana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie.
Pliki Cookies – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, Towarach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz
ustawień sortowania i widoku Towarów) oraz ustawień obsługi witryny.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu KC, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145,
ze zm.).
Regulamin – niniejszy regulamin.


IV. WYMAGANIA TECHNICZNE I INFORMACJE OGÓLNE
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są:
1) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, etc.
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3) włączona obsługa plików cookies,
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu
możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI Regulaminu, albo bez zakładania Konta, z konta gościa.


V. PREZENTACJA TOWARÓW NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU
Główne cechy świadczenia Sprzedawcy z uwzględnieniem cech Towaru określone
zostały na stronie każdego Towaru. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 KC lub art. 543 KC, stanowiąc jedynie
zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny Towarów prezentowane na stronach Sklepu podane są w walucie polskiej. Cena zawiera właściwą stawkę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy
Towaru, która stanowi odrębną pozycję kosztową. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru.


VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia w Sklepie Klient może składać poprzez stronę internetową Sklepu, pod adresem: https://pl.outgen.eu . Składanie Zamówień wymaga uprzedniego zalogowania się Klienta w Sklepie. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
1) wybór Towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
2) zalogowanie się do Konta / kontynuowanie zakupu z konta gościa z podaniem
danych niezbędnych do złożenia i obsługi Zamówienia
3) wybór formy dostawy;
4) wybór formy płatności;
5) zatwierdzenie Zamówienia przez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
6) otrzymanie potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia Zamówienia. Zamówienie na Towary można składać przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Klient ma możliwość wyboru formy dostawy za zamówione Towary spośród następujących:
a) Przesyłka kurierska InPost
b) Przesyłka kurierska DHL
Klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówione Towary spośród następujących:
a) Płatności elektroniczne
b) Płatność kartą płatniczą
c) Płatność na fakturę proforma
W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Sprzedawcy, jako formy płatności, Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówiony Towar przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia pod rygorem uznania, iż Klient zrezygnował z Zamówienia.


VII. ZAKŁADANIE KONTA I POZOSTAŁE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ
SPRZEDAWCĘ
Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu i dokonanie zakupu
Towarów powinno być poprzedzone dokonaniem przez Klienta rejestracji.
Rejestracja nie stanowi zobowiązania dla Klientów do dokonania zakupu Towarów
za pośrednictwem Sklepu. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne
Konto Klienta. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny podając
następujące dane:
1) aktywny adres e-mail;
2) hasło do Konta Klienta;
3) imię i nazwisko (w przypadku Konsumentów) i nazwę firmy (w przypadku
Przedsiębiorców);
4) adres miejsca zamieszkania (w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorców
będącymi osobami fizycznymi) albo adres siedziby (przypadku pozostałych
Przedsiębiorców);
5) ewentualnie adres do doręczeń jeżeli jest inny niż adres zamieszkania albo
siedziby;
6) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku Przedsiębiorców;
7) numer telefonu.
Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany
link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji
Klienta oraz stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu
rejestracyjnym.
Zakładając Konto Klient oświadcza, że:
1) zapoznał się i zaakceptował w pełni Regulamin;
2) przystępuje do korzystania z usług dobrowolnie i spełnia określone w
Regulaminie warunki;
3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają
praw osób trzecich;
4) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
5) wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie,
opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w celu i zakresie
niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie
Regulaminu; Klient w każdym czasie ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas
rejestracji. Klient w każdym czasie ma możliwość usunięcia Konta – bez podania przyczyny i
bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat – poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Login i hasło mają charakter poufny. Klient korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji,
każdorazowo w przypadku ich zmiany. W przypadku utraty hasła, można skorzystać z opcji wygenerowania nowego, które zostanie przesłane na wskazany w rejestracji adres e-mail. Nowe wygenerowane przez system hasło Klient może zmienić po uprzednim zalogowaniu się do
swojego konta. Sprzedawca może odmówić rejestracji Klienta, a jeżeli rejestracja została już
dokonana – ze skutkiem natychmiastowym usunąć Konto Klienta (wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną), w przypadku, gdy:

1) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami prawnymi, zwyczajowymi, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;
2) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych
danych lub związanej z nimi działalności lub podane przez Klienta dane adresowe
budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a
wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za
pośrednictwem wiadomości e-mail;
3) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych przez
Klienta danych lub związanej z nimi działalności;
4) Klient narusza postanowienia Regulaminu.
Sprzedawca może usunąć Konto Klienta (wypowiedzieć umowę o świadczenie
usług drogą elektroniczną), jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w
szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się do Konta Klienta w ciągu
jednego (1) roku od ostatniej aktywności.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres
e-mail.
Klient może w każdym czasie usunąć Konto Klienta (wypowiedzieć umowę o
świadczenie usług drogą elektroniczną).
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
składane przez Klienta składane jest poprzez usunięcie przez Klienta Konta
Klienta. Jeżeli wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nastąpiło
ze strony Sprzedawcy ponowna rejestracja przez Klienta jest możliwa wyłącznie
po uzyskaniu zgody Sprzedawcy. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów
Sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.


VIII. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Realizacja zamówienia nastąpi jednorazowo, poprzez dostawę Towaru. Realizacja Zamówień odbywa się w Dni Robocze w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00. Zamówienia składane po godzinie 13.00 i w dni świąteczne lub wolne od pracy, w tym sobotę, będą przyjmowane i rozpatrywane następnego Dnia Roboczego. Towar jest dostarczany do Klienta jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wskazanego przez Klienta przewoźnika. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów dostawy Towaru określonych przez Sprzedawcę. Proces dostawy Towaru zostanie zainicjowany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez wybranego przez Klienta przewoźnika. Przed odebraniem przesyłki zawierającej Towar Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie Towaru nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danych pozycji. Zmiany Zamówienia można dokonać również przez kontakt telefoniczny lub wysłanie
wiadomości e-mail. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


XIX. SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW
Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w treści niniejszego Rozdziału. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie
Towarów. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, ww. termin biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem informuje Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego Sprzedawcy (przykładowo: pisemnie pocztą, faksem lub drogą elektroniczną). W przypadku przesłania oświadczenia
przez Klienta będącego Konsumentem drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi będącemu Konsumentem na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, należy przesłać Sprzedawcy
informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od Umowy:
a) w przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu
Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Klienta będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy,
wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z
wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
będącego Konsumentem sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod
płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Klient będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inne
rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Klient będący Konsumentem powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy
podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie
zachowany, jeśli Klient będący Konsumentem odeśle Towary przed upływem
terminu 14 dni.
f) Klient będący Konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także
koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł
zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g) Klient będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi m.in. w
odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od
umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. 9. Klient będący
Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) złożyć swoją skargę
m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
2) złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595).


X. REKLAMACJE
Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar wolny od wad. Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność za wady Towaru zgodnie z przepisami KC.
Reklamacja Towaru polega na zgłoszeniu Sprzedawcy informacji o wadzie Towaru
poprzez formularz reklamacyjny opublikowany pod adresem: https://pl.outgen.eu,
a następnie odesłaniu wadliwego Towaru zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi
od Sprzedawcy.
Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu
Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz dowodem zakupu i informacją o
wadzie (wadach), Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni
kalendarzowych.
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia usług drogą
elektroniczną, Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych
od jej zgłoszenia.


XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka
Prywatności.
Administratorem danych osobowych Klientów jest spółka InGen Pharma sp. z o.o.
z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 36, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Katowice – Wschód , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0000879430, REGON: 387972252, NIP: 9542822418.
Podanie danych osobowych podczas rejestracji w Sklepie lub składania
Zamówienia jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji Umowy Sprzedaży,
zawieranej przez Klienta Sklepu ze Sprzedawcą. Klient ma m.in. prawo dostępu
do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z prawa do
zmiany, poprawienia lub usunięcia danych, Klient powinien przesłać do
Sprzedawcy stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska, bądź firmy
Klienta, bądź skorzystać z panelu klienta na Koncie Klienta.
Pytania i wszelkie wnioski dotyczące ochrony prywatności należy kierować na
adres e-mail: kontakt@in-gen.pl


XII. UTRWALANIE, ZABEZPIECZANIE I UDOSTĘPNIANIE TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY SPRZEDAŻY
Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://pl.outgen.eu
oraz w siedzibie Sprzedawcy. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego
Regulaminu w każdym czasie oraz pobierać go w formacie PDF, a także
sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie
Klientowi dowodu zakupu, dołączonego do przesyłki zawierającej Towar.
Utrwalenie, zabezpieczanie i udostępnienie istotnych postanowień umowy o
świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości
e-mail na adres e-mail podany przez Klienta


XIII. FAKTURY ELEKTRONICZNE
Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu Towarów wyraża zgodę na
wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także
przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi
kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami
wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej wynikającymi z
odrębnych przepisów. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej
jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując
autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez
niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail.
Podanie przez Klienta błędnego adresu e-mail lub jego zmiana wymaga
powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail,
korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za
prawidłowo doręczoną.
Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 ww.
Rozporządzenia w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie
elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur w drodze pisemnego
oświadczenia woli na adres: InGen Pharma sp. z o.o. ul. Warszawska 36, 40-010
Katowice, Biuro Handlowe i Centrum Logistyczne lub elektronicznie na adres
kontakt@in-gen.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po
dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sprzedawca
traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie
elektronicznej.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa Sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane
są w języku polskim.
We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności KC, ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344, ze
zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz.
287, ze zm.) – chyba że co innego wynika z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
Korzystanie z serwisu whttps://pl.outgen.eu oznacza zapoznanie się i akceptację
Regulaminu.
Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z
korzystania przez Klientów ze Sklepu, w szczególności zawieranych za jego
pośrednictwem Umów Sprzedaży, jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których jedną ze stron jest
Konsument.
Regulamin obowiązuje od dnia 27 maja 2021 r.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie
będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu. O każdej
zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą
mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany
Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.